You are here: Home // งานคลังและพัสดุ, สาระน่ารู้ // ประเภทรายจ่ายงบดำเนินงาน

ประเภทรายจ่ายงบดำเนินงาน

งบดำเนินงาน หมายถึง  รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ เช่น

(1)ค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง  (3) ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ  (4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ฯลฯ

ค่าใช้สอย หมายถึง ราจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) เช่น

(1) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม (2) ค่าจ้างเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม (3) ค่าติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน (4) ค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ ยกเว้นค่าเช่าบ้านและตู้ไปรษณีย์ (5) ค่าเบี้ยประกัน เช่น ประกันภัยรถ ค่าตรวจสภาพรถ ค่าภาษี (6) ค่าจ้างเหมาบริการ แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (7) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (8) ค่าเลี้ยงรับรองประเภทอาหารเครื่องดื่ม (9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ)

ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น

(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท  (3) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (4) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม เช่น

(1) ค่าไฟฟ้า (2) ค่าประปา (3) ค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (4) ค่าบริการไปรษณีย์ธนาณัติ ค่าธรรมเนียมโอนเงิน (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Print Friendly

Your IP Address is:
54.144.236.12

Share

ความเห็น

2 Responses to " ประเภทรายจ่ายงบดำเนินงาน "

  1. kanda runapongsa พูดว่า:

    ขอบคุณค่ะพี่ไพ